جواد تیموری شندی

جواد تیموری شندی

دکتری مکانیک
- رئیس هیات مدیره -
سیدعلی ابراهیمیان

سیدعلی ابراهیمیان

کارشناسی ارشد مکانیک
- نایب رئیس هیات مدیره -
سحر رابودان

سحر رابودان

کارشناسی ارشد حسابداری
- عضو هیات مدیره -


سیدعلی ابراهیمیان

سیدعلی ابراهیمیان

کارشناسی ارشد مکانیک
- مدیرعامل -


دکتر احمدی

دکتر احمدی

دکتری متالورژی
- مشاور مدیرعامل -
حمیدرضا سوری

حمیدرضا سوری

کارشناسی ارشد امور مالی
- مشاور مدیرعامل -


سیدعلی ابراهیمیان

سیدعلی ابراهیمیان

کارشناسی ارشد مکانیک
- سرپرست کنترل کیفیت -
سحر رابودان

سحر رابودان

کارشناسی ارشد حسابداری
- سرپرست امور مالی -
جواد تیموری شندی

جواد تیموری شندی

دکتری مکانیک
- سرپرست امور مهندسی -
حسن مبصری

حسن مبصری

کارشناسی ارشد بازرگانی
- مدیر بازرگانی و فروش -