با استفاده از آزمون آکوستیک امیشن، پل ها هم به صورت دوره ای و هم بصورت پیوسته مورد ارزیابی قرار می گیرند.

پایش دوره ای:
در این روش، مجموعه پل تحت بارگذاری قرار گرفته و سنسورهای تعبیه شده بر روی پل، سیگنال های منتشر شده را دریافت می نمایند.

پایش پیوسته:
در این روش، آرایه ای از سنسورها در نقاط بحرانی پل متصل شده و برای مدت زمان مشخص اطلاعات آکوستیکی در حین فعالیت عادی پل جمع آوری و ارزیابی می گردد.