بالابرها، جک ها، و جرثقیل ها دارای کاربردهای وسیعی در صنایع مختلف بوده و بر این اساس اطمینان از شرایط عملکردی آنها از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. سرویس های پایش وضعیت و بازرسی تتا برای بالابرها شامل موارد زیر می باشد:
بازرسی چشمی اجزاء و چک کردن عملگرها
آنالیز روغن هیدرولیک
بارگذاری و پایش یکپارچه تجهیزات با تست آکوستیک امیشن
بازرسی پین ها با آلتراسونیک
بازرسی جوش ها با روش ذرات مغناطیسی و مایع نافذ
تست دی الکتریک