بازرسي با استفاده از (LRGWUT (Long Rang Guided Wave Ultrasonic براي شناسايي عيوب داخلي و خارجي لوله هاي انتقال، ده ها متر دورتر از محل قرارگيري ترانسديوسر استفاده مي شود. عملکرد اين روش بر اساس انتشار امواج آلتراسونيک با فرکانس پايين در امتداد لوله و آناليز امواج بازگشتي از عيوب و ديگر مشخصه هاي لوله استوار مي باشد. نوع امواج بازگشتي از قسمت هاي مختلف لوله مثل فلنج ها، جوش ها و ... با بازگشت صوت از کاهش ضخامت ها متفاوت بوده و همين امر کار تفسير نتايج را ممکن مي سازد. این آزمون قابلیت ارزیابی طول لوله تا 300 متر در هر بار قراردادن سنسور در موقعیت را داشته و روزانه می توان 1200 متر لوله را با این روش مورد ارزیابی قرارداد.کاربردها:
•    خطوط لوله انتقال
•    خطوط لوله پالایشگاه
•    خطوط لوله مدفون
•    پایه های ساپورتر مخازن کروی
•    خوردگی زیر عایقی

مزایا:
•    سرعت بالای اسکن لوله
•    ارزیابی 100% دیواره لوله