با استفاده از آزمون آکوستیک امیشن می توان نشتی در لوله هایی که امکان دسترسی به تمام قسمت های آن وجود ندارد را به سرعت و با دقت بالا ردیابی نمود. در این روش، دو سنسور در فاصله ای معین از هم بر روی بدنه لوله متصل شده و با دریافت سیگنال های ناشی از خروج سیال، محل نشتی را شناسایی می نمایند.
همچنین می توان با افزایش فشار سیال درون لوله به عنوان مثال  هنگام تست هیدرواستاتیک در هنگام تحویل خطوط لوله تازه احداث شده یا تعمیری، از عدم وجود عیوبی همچون ترک، LOP، Under Cut و ... اطمینان حاصل نمود.