تتا با استفاده از روش تست آکوستیک امیشن، نشتی در خطوط لوله هایی که امکان دسترسی به همه قسمت های آنها وجود ندارد را با سرعت و دقت بالا ردیابی می کند. در این روش، تعدادی سنسور در فواصل معین بر روی بدنه لوله قرار گرفته و با دریافت سیگنال های ناشی از خروج سیال، محل نشتی مشخص می گردد.
همچنین می توان با افزایش فشار سیال درون لوله (به عنوان مثال حین تست هیدرواستاتیک خطوط نو یا تعمیری) از عدم وجود عیوبی نظیر ترک، و ... اطمینان حاصل کرد.