تتا با استفاده از تست آکوستیک امیشن (به جای تست هیدرواستاتیک) انواع مخازن DOT 3A، 3AA، 3AX، 3AAX و 3T را بصورت دوره ای بازرسی می کند. بکارگیری این روش تست طبق مجوز DOT آمریکا بشماره 14584 می باشد.

تست تکمیلی آلتراسونیک فقط در صورتی بکار میرود که تست آکوستیک امیشن عیوب فعالی در مخزن تشخیص دهد. در هر دو فرآیند بازرسی AE و UT از آخرین استانداردهای ASME به عنوان راهنما استفاده می شود.

تست آکوستیک امیشن
تست آکوستیک امیشن تتا مطابق با استانداردهای ASTM E 1419 و ISO 16148 انجام می گیرد. ابتدا تجهیزات تست بر روی مخازن تحت تست کالیبره می شود. پس از کالیبراسیون، مخازن به اندازه 110٪ فشار کاری بارگذاری می شوند. در حین بارگذاری عیوب فعال، در صورت وجود، امواج آکوستیکی منتشر کرده و ردیابی می شوند.

تست تکمیلی آلتراسونیک
تست اولتراسونیک تنها در صورتی لازم است که تست آکوستیک امیشن عیوب فعالی را در طول دوره بارگذاری شناسایی کند. فرآیند تست آلتراسونیک طبق استاندارد ASTM E 2223 و با استفاده از پرتو زاویه ای انجام میگیرد