تتا با استفاده از تست آکوستیک امیشن (AE) مخازن ذخیره تحت فشار را تحت عملیات بازرسی و پایش وضعیت قرار می دهد. با بکارگیری این روش تست، ترکهای خستگی، خوردگی، خوردگی تنشی و سایر عیوب مرتبط با کارکرد مخزن تشخیص داده می شود. این روش امکان استفاده برای تست مخازن تحت فشار و ذخیره API و همچنین بازرسی مخازن جدید ساخته شده طبق استانداردهای ASME را دارا می باشد.
کلیه مخازن با فشار سیال به 105% تا 110% حداکثر فشار کاری مجاز (MAWP) می رسند و طی این فرآیند بارگذاری عیوب احتمالی آنها شناسایی می گردد. عموما مخازنی که بدین روش تست می گردند شامل موارد زیر می باشند:
مخازن تحت فشار فلزی(کروی، استوانه ای)
مخازن تحت فشار کامپوزیتی
مخازن تحت فشار قابل حمل
E2191-02 Examination of Gas-Filled Filament-Wound Composite Pressure Vessels Using Acoustic Emission
E569-02 Acoustic Emission Monitoring of Structures During Controlled Stimulation
E1139-02 Continuous Monitoring of Acoustic Emission from Metal Pressure Boundaries
E1211-02 Leak Detection and Location Using Surface-Mounted Acoustic Emission Sensors
Acoustic Emission Examination of Fiber-Reinforced Plastic Vessels, Article 11, Subsection A, Section V, Boiler and Pressure Vessel Code

Acoustic Emission Examination of Metallic Vessels During Pressure Testing, Article 12, Subsection A, Section V, Boiler and Pressure Vessel Code

Continuous Acoustic Emission Monitoring, Article 13 Section V
EN 14584, Non-Destructive Testing – Acoustic Emission – Examination of Metallic Pressure Equipment during Proof Testing; Planar Location of AE Sources