با توجه به گسترش صنعت CNG در ایران و تعداد بالای مخازن مورد استفاده و ارتباط مستقیم با شهروندان، استفاده از روشی که بتواند سلامت مخازن را با اطمینان و سرعت بالا مورد بررسی قرار دهد بسیار حائز اهمیت است.

بر این اساس، تتا در حال حاضر از روش پایش وضعیت آکوستیک امیشن برای بازرسی مخازن CNG استفاده می نماید.

 

مزایای روش تست آکوستیک امیشن در مقایسه با روش های سنتی تست مخازن CNG (هیدرواستاتیک و ...) عبارتست از:

مخازن تحت فشار بخش قابل توجهی از سازه های مورد استفاده در صنعت را به خود اختصاص می دهند. از آنجا که وجود عیوب در این نوع مخازن علاوه بر تبعات محیطی می تواند منجر به بروز حوادث ناگوار برای پرسنل مجموعه های صنعتی گردد، بازرسی و پایش وضعیت آنها از اهمیت مضاعفی برخوردار می باشد.در این راستا، تتا روش پیشرفته آزمون آکوستیک امیشن را برای پایش وضعیت یکپارچه مخازن تحت فشار مورد استفاده قرار می دهد. طی فرآیند آزمون، مخزن مورد نظر بدون نیاز به برداشتن پوشش بصورت پله ای تحت فشار تا 110% فشار کاری خود قرار گرفته و همزمان داده های آکوستیکی دریافت می گردند. پس از تحلیل داده ها، خرابی های احتمالی تشخیص داده شده و مکان یابی می گردند.

مراحل انجام آزمون آکوستیک امیشن:
•    انتخاب نوع سیستم مانیتورینگ AE
•     تعیین تعداد و محل کوپلینگ سنسورها با سطح خارجی مخزن
•     بارگذاری مخزن
•     ثبت سیگنالهای ناشی از خوردگی، نشتی و ... توسط سنسورها بطور همزمان
•     تحلیل سیگنالهای مانیتور شده بوسیله نرم افزارهای مخصوص
•     محاسبه و تعیین محل عیوب احتمالی
•     گزارش نهایی وضعیت مخزن
 

مزایای آزمون آکوستیک امیشن:
•    سرعت بالای انجام آزمون
•    پایش سراسری مخزن (شامل فلز پایه، جوشها و نقاط تعمیری)
•    پایش آنلاین (بدون نیاز به تخلیه محصول ذخیره شده)
•    کمترین نیاز به تخریب عایق
•    کاهش هزینه آزمون
•    کاهش زمان عدم سرویس دهی مخزن

مخازن تحت فشار بخش قابل توجهی از سازه های مورد استفاده در صنعت را به خود اختصاص می دهند. از آنجا که وجود عیوب در این نوع مخازن علاوه بر تبعات محیطی می تواند منجر به بروز حوادث ناگوار برای پرسنل مجموعه های صنعتی گردد، بازرسی و پایش وضعیت آنها از اهمیت مضاعفی برخوردار می باشد.در این راستا، تتا روش پیشرفته آزمون آکوستیک امیشن را برای پایش وضعیت یکپارچه مخازن تحت فشار مورد استفاده قرار می دهد. طی فرآیند آزمون، مخزن مورد نظر بدون نیاز به برداشتن پوشش بصورت پله ای تحت فشار تا 110% فشار کاری خود قرار گرفته و همزمان داده های آکوستیکی دریافت می گردند. پس از تحلیل داده ها، خرابی های احتمالی تشخیص داده شده و مکان یابی می گردند.


مراحل انجام آزمون آکوستیک امیشن:
•    انتخاب نوع سیستم مانیتورینگ AE
•     تعیین تعداد و محل کوپلینگ سنسورها با سطح خارجی مخزن
•     بارگذاری مخزن
•     ثبت سیگنالهای ناشی از خوردگی، نشتی و ... توسط سنسورها بطور همزمان
•     تحلیل سیگنالهای مانیتور شده بوسیله نرم افزارهای مخصوص
•     محاسبه و تعیین محل عیوب احتمالی
•     گزارش نهایی وضعیت مخزن


مزایای آزمون آکوستیک امیشن:
•    سرعت بالای انجام آزمون
•    پایش سراسری مخزن (شامل فلز پایه، جوشها و نقاط تعمیری)
•    پایش آنلاین (بدون نیاز به تخلیه محصول ذخیره شده)
•    کمترین نیاز به تخریب عایق
•    کاهش هزینه آزمون
•    کاهش زمان عدم سرویس دهی مخزن