تتا برای بررسی وضعیت کف مخازن نگهداری و تهیه نقشه خوردگی آنها بصورت آفلاین از روش MFL استفاده می کند. این روش بازرسی بر اساس تاثیر عیوب مختلف بر روی میدان های مغناطیسی اعمالی بر سازه تحت بازرسی بنا شده است؛ بنابراین صرفا در مورد موادی با قابلیت مغناطیس شدن کاربرد دارد.

سیستم بازرسی MFL شامل یک آهنربای قوی و مجموعه ای از حسگرها می باشد. پس از اعمال شار مغناطیسی در سازه توسط آهنربا، عیوب احتمالی باعث اختلال در شار اعمالی شده که این اختلال توسط حسگرها ثبت گردیده و بدین ترتیب عیوب شناسایی می شوند. نرم افزار استفاده شده در سیستم MFL پس از فیلتر کردن داده های دریافتی، وضعیت کف مخزن را بصورت تصاویر رنگی ارائه می کند.
قابلیت های سیستم بازرسی MFL عبارتند از:
توانایی بازرسی کف، دیواره، و سقف مخازن نگهداری؛ بدنه ظروف تحت فشار و خطوط لوله (تا ضخامت 20 میلیمتر)
توانایی بازرسی سازه ها بدون نیاز به برداشتن رنگ و پوشش (تا ضخامت 6 میلیمتر)
توانایی بازرسی ورق های دارای انحناء و اعوجاج
انجام بازرسی با سرعت بالا
حساسیت بالا درتشخیص خوردگی، ترک، و کاهش ضخامت
قابلیت ارائه گزارش دیجیتالی و چاپی رنگی