با بکارگیری ربات سی اسکن آلتراسونیک، امکان شناسایی عیوبی نظیر خوردگی و ترک ها در دیواره انواع مخازن و همچنین رینگ خارجی مخازن نگهداری فراهم می گردد.

با استفاده از این ربات، با ارسال و دریافت امواج فراصوتی در داخل دیواره و رینگ مخازن و محاسبه مدت زمان سیر و دامنه موج دریافتی، محل و اندازه عیوب شناسایی می گردد.
قابلیت های ربات مورد استفاده عبارتند از:
تهیه نقشه خوردگی عمومی
ردیابی حفره های pitting
شناسایی ترک ها
شناسایی تورق
شناسایی ترک و تاول زدگی هیدروژنی
شناسایی خوردگی های تنشی