ربات سی اسکن التراسونیک (Corrosion Mapping Robot) یکی از ابزارهای بازرسی غیرمخرب جهت کنترل خوردگی و شناسایی عیب در سازه های مختلف صنعتی به شمار می رود. در این روش با ارسال و دریافت موج فراصوتی در داخل سازه و محاسبه مدت زمان سیر و دامنه موج دریافتی، محل و اندازه عیب شناسایی می گردد.قابلیت های ربات آلتراسونیک عبارتند از :
•    شناسایی خوردگی های عمومی
•    شناسایی حفره های حاصل از خوردگی pitting
•    شناسایی تورق
•    شناسایی تاول زدگی هیدروژنی
•    شناسایی ترک خوردگی هیدروژنی
•    شناسایی خوردگی تنشی