ردیابی آنلاین خوردگی و نشتی کف مخازن اتمسفریک با آزمون آکوستیک امیشن


مسائل اساسی در بازرسی مخازن اتمسفریک :
• چگونه می توان مانع بازرسی های غیرلازم شد؟
• چگونه می توان تعداد بازرسی ها را به منظور افزایش بهره وری شرکت، کاهش داد؟
• چگونه می توان یک برنامه زمانی بهینه به منظور کاهش هزینه تست تدوین کرد؟

تتا، با بکارگیری روش تست آکوستیک امیشن وضعیت کف مخازن نگهداری را حین سرویس ارزیابی کرده و آسیب های ناشی از خوردگی های فعال و نشتی ها را شناسایی می¬نماید.
در این روش، آرایه ای از سنسورها بصورت محیطی در یک ردیف (در برخی شرایط دو ردیف) بر روی دیواره خارجی مخزن نصب شده و فعالیت های آکوستیکی مربوط به پدیده های خوردگی و نشتی در کف مخزن ردیابی می شود.

پایش وضعیت کف مخازن نگهداری بدین روش طی سه مرحله کلی زیر انجام می گیرد:
1- جمع آوری اطلاعات مخزن و محیط آزمون
2- انجام عملیات داده برداری
3- تحلیل داده ها و ارائه گزارشمزیت اساسی روش تست آکوستیک امیشن، اطلاع از وضعیت کف مخزن نگهداری بدون نیاز به تخلیه مخزن می باشد که بر اساس آنها بهره بردار می تواند مخازن را جهت قرار دادن در برنامه های تعمیراتی و اورهال اولویت بندی کرده و بدین ترتیب هزینه ها را بطور چشمگیری کاهش دهد.

 

 

مراجع:
(1) EN 15856:2010, Non-destructive testing — Acoustic emission — General principles of AE testing for the detection of corrosion within metallic surrounding filled with liquid
(2) American Society for Nondestructive Testing, Inc., Nondestructive Testing Handbook – Acoustic Emission Testing, ASNT, Inc., Columbus.
(3) American Petroleum Institute, API 653,Tank Inspection, Repair, Alteration and Reconstruction