آزمون آکوستیک امیشن وضعیت کف مخزن را وقتی که در حال سرویس است ارزیابی کرده و آسیب های ناشی از خوردگی که ناشی از خوردگی های فعال از قبیل ایجاد حفره Pitting  یا کاهش ضخامت است را شناسایی می نماید.
در این روش آرائه ای از سنسورها به صورت محیطی در یک ردیف (در برخی شرایط در دوردیف) در دیواره جانبی مخزن متصل گردیده و فعالیت های آکوستیکی مربوط به پدیده های خوردگی و نشتی را ردیابی و مکان یابی می کنند.


فرآیند انجام تست

1) جمع آوری اطلاعات مخزن
   - ابعاد
   - نوع سیال
   - ارتفاع رسوبات
   - سوابق بازرسی های مخزن

2) داده برداری
   - تعیین محل و نصب سنسورها
   - تخمین سرعت انتقال موج در مخزن
   - ردیابی نویز و حذف آن در مخزن و محیط
   - داده برداری بمدت 60 الی 120 دقیقه

3) تحلیل نتایج
   - آنالیز فرکانسی
   - تحلیل و مقایسه
   - مکان یابی عیوب
   - گزارش وضعیت مخزن


در این روش، وضعیت کف مخزن از نظر میزان شدت خوردگی به 4 گروه تقسیم شده و بر این اساس بهره بردار مخزن عملیات نگهداری و اولویت تعمیراتی را با دقت بمراتب بالاتری برنامه ریزی می نماید